Artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen;

BabetEvents
Laan van Kerschoten 45
7316 EP Apeldoorn
KVK: 60756810
BTW: NL1063.67.171.B.01

Hierna te noemen: “BabetEvents” en een Opdrachtgever waarop BabetEvents deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden als ook elk type overeenkomst tussen Opdrachtgever en BabetEvents is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en BabetEvents waarop BabetEvents deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 4. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BabetEvents, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BabetEvents.
 6. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via de website. www.babetevents.nl

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Indien BabetEvents dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de inschatting welke informatie voor BabetEvents benodigd zijn om de opdracht uit te kunnen voeren, en de verstrekking hiervan. Indien deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, behoudt BabetEvents zich het recht voor de uitvoering op te schorten totdat informatie alsnog beschikbaar is gesteld, alsmede eventuele extra kosten voortvloeiende uit deze vertraging in rekening te brengen.
 3. Indien een gefaseerde oplevering is overeengekomen, kan BabetEvents de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft geaccordeerd.
 4. Opdrachtgever vrijwaart BabetEvents van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. BabetEvents zal tijdig aangeven welke extra informatie benodigd is, indien het aangeleverde niet toereikend of juist wordt geacht.
 6. BabetEvents zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal BabetEvents, Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 7. De uitvoering geschiedt vanaf locatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door BabetEvents zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van opleverdatum noodzakelijk zijn. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk door BabetEvents op de hoogte worden gesteld.
 4. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan BabetEvents, zullen er geen meerkosten aan Opdrachtgever worden berekend.

Artikel 4. Overeenkomstduur/Uitvoertermijn

 1. De overeenkomst tussen BabetEvents en Opdrachtgever wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval zal de uitvoertermijn van de overeenkomst in principe in de overeenkomst worden opgenomen, dan wel schriftelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. Is dat niet het geval, dan zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, BabetEvents schriftelijk in gebreke te stellen. BabetEvents dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Artikel 5. Opzegging / Opschorting van de overeenkomst

 1. BabetEvents is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst BabetEvents ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van BabetEvents kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BabetEvents gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BabetEvents kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst door één der partijen wordt opgeschort of opgezegd zal BabetEvents de verrichte werkzaamheden of reeds geleverde zaken factureren conform tarieven in de overeenkomst. BabetEvents zal in dit geval de vergoede (deel-)resultaten van een eventueel geleverde dienst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 2. Indien de overeenkomst is opgeschort of opgezegd door BabetEvents zal deze in overleg en indien mogelijk met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij Opdrachtgever aantoonbaar verwijtbaar is. In geval Opdrachtgever verwijtbaar is, zullen extra kosten voor overdracht in rekening gebracht worden.
 3. Indien BabetEvents op basis van artikel 6.1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
 4. In geval van liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of schuldsanering waarbij Opdrachtgever niet vrijelijk over haar eigen vermogen kan beschikken, staat het BabetEvents vrij om de overeenkomst zonder schadeloosstelling of schadevergoeding te annuleren of op te zeggen. De vordering van BabetEvents op Opdrachtgever zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. BabetEvents is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BabetEvents kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BabetEvents op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BabetEvents de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6. Tarieven

 1. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reiskosten, en alle middelen benodigd om de opdracht uit te voeren, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst op basis van een dagprijs, dan bestaat deze dag uit : één (1) uur heenreis, acht (8) uur werkzaamheden op locatie en één (1) uur terugreis. Extra gewerkte uren worden als overuren berekend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Is er sprake van een overeenkomst op basis van een uurtarief, dan zullen de reis uren en de daadwerkelijk gewerkte uren op locatie in rekening worden gebracht, tegen het geldende tarief van Opdrachtgever, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient overgemaakt te worden naar door BabetEvents op overeenkomst vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente met een minimum van 1% per maand verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. BabetEvents kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 8. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van BabetEvents voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door BabetEvents ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
 3. BabetEvents heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BabetEvents verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van BabetEvents zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. BabetEvents is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor BabetEvents bekend behoorden te zijn.
 3. BabetEvents is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van FBabetEvents zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van BabetEvents afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Als BabetEvents aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BabetEvents beperkt tot maximaal twee (2) maal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
  – Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.
  – Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.
 7. BabetEvents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BabetEvents of zijn leidinggevenden / ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

 1. BabetEvents is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop BabetEvents geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BabetEvents niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BabetEvents of van derden daaronder begrepen. BabetEvents heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BabetEvents zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. BabetEvents kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover BabetEvents ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is BabetEvents gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Opdrachtgever.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud / Intellectueel eigendom

 1. Alle door BabetEvents aangeleverde zaken zoals digitale bestanden, foto’s, schetsen, enzovoorts, blijven te allen tijde eigendom van BabetEvents, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht BabetEvents zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BabetEvents veilig te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan BabetEvents ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is BabetEvents gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens BabetEvents bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 12. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke van de verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BabetEvents den de door BabetEvents bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart BabetEvents voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BabetEvents toerekenbaar is.
 2. Indien BabetEvents uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden BabetEvents zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BabetEvents, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BabetEvents en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Risico-overgang

 1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BabetEvents partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Indien u de Algemene Voorwaarden van BabetEvents per mail wilt ontvangen, neemt u dan contact op via het contactformulier (klik hier)